ANA SƏHİFƏ >> Şəki Regional Elmi Mərkəzi

Veb-sayt

www.shrem.az

Ünvanı

AZ5500, Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri, L.Abdullayev küç., 24

Tel.

(+994 24) 2460411

(+994 24) 2461712

Faks

(+994 24) 2461712

Elektron poçtu

shrem@mail.ru

Direktor

Yusif Hacıbala oğlu Şükürlü

Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

(+994 24) 2461712

(+994 50) 6556868

yusifsh@mail.ru

Direktor müavinləri

Fərhad Şirin oğlu Əzizov

elmi işlər üzrə

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

(+994 24) 2460504

(+994 50) 6126564

(+994 77) 6126564

azbioflor@rambler.ru

Rəhim Həmid oğlu Abdurahmanov 

ümumi işlər üzrə

(+994 24) 2440747

(+994 50) 6480887

Elmi katib

Vüqar Əbülfət oğlu Abdurahmanov

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

(+994 50) 2716520

(+994 55) 9184094

abdurahmanov_v@mail.ru

Mərkəzin yaranma tarixi

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin 14 aprel 1972-ci il tarixli iclasnın qərarı ilə akademiyanın Fizika İnstitutunun nəzdində Şəki Zona Elmi Bazası (ŞZEB) yaradılmışdır. Bu müəssisənin yaradılmasında məqsəd Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunun sənaye və kənd təsərrüfatını daha da inkişaf etdirmək, elmin qabaqcıl nailiyyətlərini istehsalata tətbiq etməklə səmərəliliyi artırmaqdan ibarət idi.

Sonralar Elmi Bazada müvafiq qruplar “Geologiya”, “Genofond”, “Biokimya” və “Biofizika” qrupları yaradılmışdır.

Akademiyanın Rəyasət Heyətinin 6.04.1995-ci il 13/1 saylı  qərarına əsasən Şəki Zona Elmi Bazasına Şəki Regional Elmi Mərkəzi statusu verildi. Həmin qərarla Elmi Mərkəzdəki beş tədqiqat qrupu laboratoriyaya çevrildi və əlavə olaraq iki yeni - Sellərin öyrənilməsi və Folklorşünaslıq və el sənətləri laboratoriyaları yaradılıaraq, laboratoriyaların sayı 7-yə çatdırıldı.

2014-cü ildə Şəki Regional Elmi Mərkəzdə AMEA-nın yeni Nizamnaməsinə uyğun olaraq, struktur dəyişiklikləri həyata keçirilmişdir. Labaratoriyalar şöbə kimi adlandırılmışdır.

Şöbələrin fəaliyyət istiqamətlərinə görə yeni adları Landşaftşünaslıq, Ekoloji coğrafiya, Bitkilərin biokimyası, Molekulyar biofizika, Tut ipəkqurdunun seleksiyası, Bitkilərin genofondu və biomüxtəliflik, Folklorşünaslıq və el sənətləri, Tarixi irs və etnoqrafiya şöbələri kimi təsnif edilmişdir.

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

Yerli bitki və heyvanat aləminin öyrənilməsi: təbiət abidələrinin bərpası;

Torpaqların məhsuldarlığının yüksəldilməsi və onların eroziyadan qorunması; meşə bitkilərinin inkişaf etdirilməsi; sel axınları ilə mübarizə;

Zonanın becərilən və perspektivli bitkiləri üzrə genetika və seleksiya işləri üzrə stasionar tədqiqatların aparılması;

Biogeokimyəvi əyalətin tədqiqi;

Böyük Qafqazın cənub yamacı zonasının yeraltı sərvətlərinin aşkar edilməsi ilə bağlı axtarış işlərinin aparılması, eləcə də sənayedə istifadə edilməsi və işlənməsi imkanları üçün yerli xammal ehtiyatlarının öyrənilməsi;

Tut ipəkqurdu baramasının kompleks fiziki metodlarla tədqiqi; heyvandarlıq və quşçuluqda şüalanmanın stimullaşdırılması;

Balakən-Şəki bölgəsinin folklorunun, tarixi irsinin və el sənətlərinin toplanması və tədqiqi.

Əldə etdiyi əsas elmi nəticələr

Şəki Regional Elmi Mərkəzi, bu günə qədər 18 Müəlliflik Şəhadətnaməsi və 2 Patent almışdır.

Tut ipəkqurdunun seleksiyası şöbəsi üzrə:

1. Z. Əlizadə, Şəki İpəyi uzaq karvan yollarında, Bakı 2007

2. Z. Əlizadə, İpəkçilik üzrə izahlı lüğət, Bakı 2013 

Landşaftşünaslıq şöbəsi üzrə:

1. Ализаде, Литология рудо вмещающих отложений и геохимия рудных элементов сложнодислоцированных районов (на примере средне и верхнеюрских отложений южного склона Большого Кавказа), Киев 1988 (doktorluq dissertasiyası)

2. Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri (Şəki rayonu), Bakı 1999.

3. Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri (Balakən rayonu), Bakı 1999

4. Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri (Qax rayonu), Bakı 2001.

5. Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri (Oğuz rayonu), Bakı 2001

6. Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri (Qəbələ rayonu), Bakı 2002

7. Z. Əlizadə, H. Mustafabəyli, Tətbiqi geokimyanın bəzi problemləri, Bakı 2007

8. Geokimya üzrə sorğu kitabı, Bakı 2014 (tərcümə)

Ekolojicoğrafiya şöbəsi üzrə:

1. A.Həsənov, Z.Əlizadə, S.Allahverdiyeva "Çaylarda sel və daşqın hadisələriin riyazi modelləşdirilməsi və proqnozlaşdırılması", Bakı 2012

2. Kiş çayı hövzəsində sel hadisələri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri, Bakı 2010. (tərcümə)

Molekulyar biofizika şöbəsi üzrə:

1. Ю. Шукурлу, Структурные белки, Баку 2006

Mərkəzin işçilərinin ümumi sayı 95
Mərkəzin struktur bölmələri

Landşaftşünaslıq şöbəsi

Ekoloji coğrafiya şöbəsi

Bitkilərin biokimyası şöbəsi

Tut ipəkqurdunun seleksiyası şöbəsi

Molekulyar biofizika şöbəsi

Genofond və Biomüxtəliflik şöbəsi

Folklorşünaslıq və el sənətləri şöbəsi

Tarixi irs və etnoqrafiya şöbəsi

Elmi şura

-       sədr

-       sədr müavinləri

-       katib

-       üzvləri

 

Şükürlü  Yusif Hacıbala oğlu

Əziziov   Fərhad  Şirin oğlu

Abdurahmanov Vüqar  Əbülfət  oğlu

İbrahimov Firədun Nadir oğlu

Novruzov Novruz Əhməd oğlu

Mustafabəyli Hüseyn Lütvəli oğlu

Xəlilov Zərbalı Murad oğlu

Məmmədov  Şükür  Şükür oğlu

Mürşüdova Ulduz Bəşir qızı

Adışirinov Kamil Fikirət oğlu

Baxışov Vüsal Binyamin oğlu

Bəkirov Qüdürət Məmməd oğlu

Məmmədli Akif Əlavəddin oğlu

Gənc alimlər və mütəxəsislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri


Rahim Həsənov

Aygün İsmayılova

Coşqun Məmmədov

Qafqaz Ağabalayev

Həmkarlar təşkilatı

-       sədr

-       sədr müavini

-       büro üzvləri


Qüdrət Bəkirov

Aqil Mustafayev

İlqar Seyidzade

Yevgeniya Bəkirova

Pakizə Zakirova

İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs İbrahimov Firədun Nadir oğlu 

Elmlər doktorları

Fəlsəfə doktorları